Robots Everywhere!


#1

Coming to a coffee shop near you!

http://www.youtube.com/watch?v=mz4FshiMu3U